Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Կանոնադրության փոփոխության տիտղոսաթերթի նմուշային ձևեր
  1. Կանոնադրության փոփոխության կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության տիտղոսաթերթի ձախ՝ «ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ է» մասում նշվում է այն որոշման ամսաթիվն ու համարը, որով հաստատվել է տվյալ կանոնադրության փոփոխությունը կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը:
  2. Կանոնադրության աջ՝ «ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է» մասում, «կողմից» բառից առաջ, նշվում է ընկերության գրանցող մարմնի անվանումը (տես՝ ընկերության նախորդ կանոնադրության տիտղոսաթերթի «ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է» սյունակը), գրանցման ամսաթիվը, գրանցման համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, որից հետո նշվում է ընկերության վերջին գրանցված կանոնադրության գրանցման ամսաթիվը: