Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրերի լրացում

 

ՎԻԴԵՈ ՈՒՂԵՑՈւՅՑԵՐ

Ինչպե՞ս պետք է լրացնել իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը․ մաս 1 

Ինչպե՞ս պետք է լրացնել իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը․ մաս 2

Ինչպե՞ս պետք է լրացնել իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը․ մաս 3

Ինչպե՞ս պետք է լրացնել իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը ․մաս 4

Ինչպե՞ս պետք է լրացնել իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը․ մաս 5

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Եթե իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը ներկայացվում է  իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից՝ ում անձնագրային տվյալները թարմացված չեն պետական միասնական գրանցամատյանում, ապա անձնագրային տվյալների փոփոխությունը կարող եք կատարել առցանց՝ էլեկտրոնային ստորագրությամբ նույնականացման քարտի առկայության դեպքում։

Նշված փոփոխությունը կարող եք կատարել նաև Գործակալության  սպասարկման գրասենյակներ ներկայանալու միջոցով։                      

ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը ենթակա է ներկայացման  օրենքով սահմանված կարգով իրավաբանական անձի գրանցման պահից 40 օրվա ընթացքում։ Իրական շահառուների վերաբերյալ տվյալների փոփոխման դեպքում դրանք ենթակա են հայտարարագրման իրավաբանական անձին հայտնի դառնալուց հետո՝ անմիջապես, բայց ոչ ուշ, քան 40 օրվա ընթացքում։