Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2024 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2465
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 735
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 6
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Հիմնադրամ 10
Հասարակական կազմակերպություն 40
Համատիրություն  6
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Կուսակցություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 13238 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 412 իրավունք և տրամադրել 78 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1503 որից 1013 առցանց: