Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2024 թվականի մարտ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2401
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 678
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 9
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Հիմնադրամ 14
Հասարակական կազմակերպություն 45
ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ 2
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Արհեստակցական կազմակերպություն 5
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Տարածքային ստորաբաժանում 13

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 14483 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 369 իրավունք և տրամադրել 75 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1424 որից 897 առցանց: