Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2024 թվականի փետրվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2263
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 775
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 9
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 2
Հիմնադրամ 12
Հասարակական կազմակերպություն 34
Կուսակցություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 0
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 3
Տարածքային ստորաբաժանում 23

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 15515 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված  իրավունք և տրամադրել   քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1629, որից 1018 առցանց: