Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2024 թվականի հունվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2348
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 721
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 7
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Հիմնադրամ 5
Հասարակական կազմակերպություն 44
Կուսակցություն 0
Առանձնացված ստորաբաժանում 7
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 3
Պետական մարմին 1
Համատիրություն 2

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 17688 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 334 իրավունք և տրամադրել 89  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1298, որից 800 առցանց: