Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի հաշվետվություն

31.12.2023թ. դրությամբ գրանցված (հաշվառված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ

Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր

193844

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

91910

Հասարակական կազմակերպություն

6469

Անհատական ձեռնարկություն

2954

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

3045

Արտադրական կոոպերատիվ

2869

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1812

Հիմնադրամ

1696

Առանձնացված ստորաբաժանում

2078

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1480

Հիմնարկ

1353

Համատիրություն  760
Բաց բաժնետիրական ընկերություն  722
Արհեստակցական կազմակերպություն  695

Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն

568
Դուստր ձեռնարկություն  492
Սպառողական կոոպերատիվ  482
Տարածքային ստորաբաժանում 411
Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն  219
Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային)  225
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ  155
Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն  141
Կուսակցություն  116
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ  68
Պետական մարմին  67
Կրոնական կազմակերպություն  62
Առեվտրաարդյունաբերական պալատ  12
ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ԻԿ) 6
Պետական կառավարչական հիմնարկ  3
Ակտիվների համախումբ (ԱՀ) 3
Միջկառավարական համաձայնագիր ( ՄՀ) 1
Փաստաբանների պալատ (ՓՊ) 1

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն

1

 

   01.01.2023թ.-31.12.2023թ. սկզբնական գրանցումների (հաշվառումների) քանակը

1

Անհատ ձեռնարկատեր

27519

2

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

10075

3

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

135

4

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

15

5

Առանձնացված ստորաբաժանում

72

6

Սպառողական կոոպերատիվ

2

7

Պետական մարմին 14

8

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ

15

9

Հասարակական կազմակերպություն

427

10

Հիմնարկ

6

11

Համատիրություն

16

12

Հիմնադրամ

104

13

Կուսակցություն

2

14

Կրոնական կազմակերպություն

4

15

Պետական կառավարչական հիմնարկ

1

16

Արհեստակցական կազմակերպություն

11

17

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

30

18

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

4

19

Համայնքային կառավարչական հիմնարկ

5
20 Իրավաբանական անձանց միություն 1
21 Տարածքային ստորաբաժանում 258
22 Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն  1
23 Կենտրոնական Բանկի կողմից գրանցված կազմակերպություն 6

Հաշվառվել է 1 զանգվածային լրատվության միջոց։

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 217576  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 3679 իրավունք և տրամադրել 871 քաղվածք:

Ներակայացվել է 51275 Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրեր։