Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի նեյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2343
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 755
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 12
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 4
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Հիմնադրամ 9
Հասարակական կազմակերպություն 34
Առանձնացված ստորաբաժանում 12
Համատիրություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Պետական մարմին 2

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է   ապահովված 267  իրավունք և տրամադրել 54 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1632: