Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2178
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 732
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 14
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Հիմնադրամ 8
Հասարակական կազմակերպություն 39
Առանձնացված ստորաբաժանում 6
Համատիրություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Կուսակցություն 1
Պետական մարմին 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է 331  ապահովված   իրավունք և տրամադրել 68 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1519: