Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2021
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 729
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 11
Հիմնադրամ 2
Հասարակական կազմակերպություն 39
Առանձնացված ստորաբաժանում 8
Համատիրություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 3
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ  1
Հիմնարկ 2

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված  284 իրավունք և տրամադրել 59 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1468: