Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի օգոստոս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2333
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 777
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 5
Հիմնադրամ 10
Հասարակական կազմակերպություն 30
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Համատիրություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Հիմնարկ 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 346  իրավունք և տրամադրել 133 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1580: