Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի հուլիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2307
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 843
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 10
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Հիմնադրամ 3
Հասարակական կազմակերպություն 27
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Համատիրություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 381 իրավունք և տրամադրել 68 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1374: