Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի հունիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2474
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 878
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 20
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 2
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 10
Հասարակական կազմակերպություն 47
Տարածքային ստորաբաժանում

23

Առանձնացված ստորաբաժանում 7
Համատիրություն 2
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 384 իրավունք և տրամադրել 67 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1516: