Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի մայիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2419
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 941
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 13
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 9
Հասարակական կազմակերպություն 35
Կրոնական կազմակերպություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 4
Համատիրություն 1
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 6

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 335 իրավունք և տրամադրել 95 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1440: