Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2225
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 841
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 15
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 3
Հիմնադրամ 7
Հասարակական կազմակերպություն 40
Կրոնական կազմակերպություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 4
Արհեստակցական կազմակերպություն 3
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 305 իրավունք և տրամադրել 63 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1226: