Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1203
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 511
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Հիմնադրամ 7
Հասարակական կազմակերպություն 41
Առանձնացված ստորաբաժանում 8
Պետական մարմին 1
Համատիրություն 5
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 1
Պետական կառավարչական հիմնարկ  1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1058, որից  526 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է    հայտարարություն: