Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի մարտ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 3051
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1120
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 10
Հիմնադրամ 14
Հասարակական կազմակերպություն 36
Կրոնական կազմակերպություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 3
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 5
Տարածքային ստորաբաժանում 75
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Պետական մարմին 10
Համատիրություն 1
   

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է    հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 277 իրավունք և տրամադրել 73 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1627: