Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի փետրվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2203
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 925
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 12
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 2
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 7
Հասարակական կազմակերպություն 32
Կրոնական կազմակերպություն 2
Առանձնացված ստորաբաժանում 3
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Տարածքային ստորաբաժանում 101
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Համատիրություն 1
Հիմնրարկ 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է    հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 247 իրավունք և տրամադրել 62 քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1598: