Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1600
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 698
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 12
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Սպառողական կոոպերատիվ 3
Հիմնադրամ 5
Հասարակական կազմակերպություն 39
Առանձնացված ստորաբաժանում 7
Համատիրություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 2
Տարածքային ստորաբաժանում 15
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված  իրավունք  և տրամադրել   քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում`1470, որից 714 առցանց: