Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2023 թվականի հունվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2348
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 946
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 7
Հիմնադրամ 7
Հասարակական կազմակերպություն 23
Կուսակցություն 1
Առանձնացված ստորաբաժանում 4
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Տարածքային ստորաբաժանում 59
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 8
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 1
Պետական կառավարչական հիմնարկ 1
Համատիրություն 1
Հիմնրարկ 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  17687  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 219 իրավունք և տրամադրել 34  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 984, որից 600 առցանց: