Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի հաշվետվություն

31.12.2022թ. դրությամբ գրանցված (հաշվառված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ

Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր

172553

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

82236

Հասարակական կազմակերպություն

6079

Անհատական ձեռնարկություն

2954

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

2954

Արտադրական կոոպերատիվ

2874

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1825

Հիմնադրամ

1601

Առանձնացված ստորաբաժանում

2035

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1470

Հիմնարկ

1322

Համատիրություն

747

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

717

Արհեստակցական կազմակերպություն

687

Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն

570

Դուստր ձեռնարկություն

492

Սպառողական կոոպերատիվ

480

Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

219

Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային)

225

Տարածքային ստորաբաժանում

160

Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն

141

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ

140

Կուսակցություն

116

Համայնքային կառավարչական հիմնարկ

76

Կրոնական կազմակերպություն

58

Պետական մարմին

54

Գործատուների միություն

34

Ջրօգտագործողների ընկերություն

18

Առեվտրաարդյունաբերական պալատ

12

Ինքնակարգավորվող կազմակերպություն

6

Ակտիվների համախումբ

3

Պետական կառավարչական հիմնարկ

3

Միջկառավարական ոչ առեվտրային կազմակերպություն

1

Փաստաբանների պալատ

1

Միջկառավարական համաձայնագիր

1

ոչ առեւտրային կազմակերպություն

1

 

   01.01.2022թ.-31.12.2022թ. սկզբնական գրանցումների (հաշվառումների) քանակը

1

Անհատ ձեռնարկատեր

28143

2

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

11723

3

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

198

4

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

6

5

Առանձնացված ստորաբաժանում

117

6

Սպառողական կոոպերատիվ

8

7

Արտադրական կոոպերատիվ

2

8

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ

25

9

Հասարակական կազմակերպություն

426

10

Հիմնարկ

2

11

Համատիրություն

19

12

Հիմնադրամ

132

13

Կուսակցություն

2

14

Կրոնական կազմակերպություն

1

15

Պետական կառավարչական հիմնարկ

1

16

Արհեստակցական կազմակերպություն

9

17

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն

28

18

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն

3

19

Համայնքային կառավարչական հիմնարկ

36

Հաշվառվել է 1 զանգվածային լրատվության միջոց։

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 216190  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 3381 իրավունք և տրամադրել 597 քաղվածք:

Ներակայացվել է 1858 Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրեր։