Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2494
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 937
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 18
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 5
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 6
Հասարակական կազմակերպություն 25
Առանձնացված ստորաբաժանում 15
Համատիրություն 2
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 2
Տարածքային ստորաբաժանում 67

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված  իրավունք 290 և տրամադրել 69  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1467, որից 998 առցանց: