Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2502
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 967
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 12
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 4
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 9
Հասարակական կազմակերպություն 32
Առանձնացված ստորաբաժանում 1
Համատիրություն 4
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Կուսակցություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Տարածքային ստորաբաժանում 74
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 19997 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 282 իրավունք և տրամադրել 39  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1313, որից 426 առցանց: