Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2113
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 899
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 16
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 9
Հասարակական կազմակերպություն 30
Առանձնացված ստորաբաժանում 12
Համատիրություն 2
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Տարածքային ստորաբաժանում 4

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 17961 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 338 իրավունք և տրամադրել 49  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1114, որից 709 առցանց: