Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի օգոստոս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2406
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1003
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 19
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 16
Հասարակական կազմակերպություն 29
Առանձնացված ստորաբաժանում 9
Համատիրություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 16226 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 242 իրավունք և տրամադրել 55  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1310, որից 763 առցանց: