Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի հուլիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2202
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 928
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 17
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 12
Հասարակական կազմակերպություն 31
Առանձնացված ստորաբաժանում 12

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 16226 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 232 իրավունք և տրամադրել 47  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1362, որից 812 առցանց: