Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի հունիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2317
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1098
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 22
Համատիրություն 2
Հիմնադրամ 15
Հասարակական կազմակերպություն 36
Առանձնացված ստորաբաժանում 10
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 14

 

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1246, որից 825 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 17639 հայտարարություն: