Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի մայիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2586
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1243
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 31
Համատիրություն 2
Հիմնադրամ 14
Հասարակական կազմակերպություն 43
Առանձնացված ստորաբաժանում 16
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 1
Հիմնարկ 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 17357 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 251 իրավունք և տրամադրել 56  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1322, որից 736 առցանց