Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2865
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1292
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 13
Համատիրություն 2
Հիմնադրամ 13
Հասարակական կազմակերպություն 66
Առանձնացված ստորաբաժանում 8
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 4
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 1
Կրոնական կազմակերպություն 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 282 իրավունք և տրամադրել 48  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1199, որից 604 առցանց: