Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի մարտ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 3210
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 1443
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 14
Համատիրություն 1
Հիմնադրամ 12
Հասարակական կազմակերպություն 33
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 4
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 6
Արհեստակցական կազմակերպություն 2

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 20255 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 341 իրավունք և տրամադրել 49  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1131, որից 762 առցանց: