Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի փոտրվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1878
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 642
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 15
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 2
Հիմնադրամ 11
Հասարակական կազմակերպություն 39
Առանձնացված ստորաբաժանում 12
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 7
Հիմնարկ 2
Կուսակցություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  16102  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 218 իրավունք և տրամադրել 46  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 1002, որից 602 առցանց: