Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2022 թվականի հունվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1791
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 573
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 9
Հիմնադրամ 10
Հասարակական կազմակերպություն 23
Առանձնացված ստորաբաժանում 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 4
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համայնքային կառավարչական հիմնարկ 17
Պետական կառավարչական հիմնարկ 1

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  16868  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 206 իրավունք և տրամադրել 30  քաղվածք:

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 702, որից 426 առցանց: