Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1628
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 610
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 9
Հիմնադրամ 8
Հասարակական կազմակերպություն 44
Առանձնացված ստորաբաժանում 3
Կուսակցություն 2
Համատիրություն 3
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 873, որից 468 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է    հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 280 իրավունք և տրամադրել 44  քաղվածք: