Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1545
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 560
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 7
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 10
Հասարակական կազմակերպություն 44
Առանձնացված ստորաբաժանում 2
Կուսակցություն 2
Համատիրություն 4
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 5
Սպառողական կոոպերատիվ 2

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 845, որից 428 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  16847  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 220 իրավունք և տրամադրել 47  քաղվածք: