Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1639
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 568
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 9
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 14
Հասարակական կազմակերպություն 37
Առանձնացված ստորաբաժանում 11
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Կուսակցություն 2
Համատիրություն 1
Արհեստակցական կազմակերպություն 2
Պետական մարմին 1
Առևտրաարդյունաբերական պալատ 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 775, որից 415 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  15891  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 211 իրավունք և տրամադրել 48  քաղվածք: