Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի օգոստոս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1667
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 608
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 21
Սպառողական կոոպերատիվ 3
Հիմնադրամ 15
Հասարակական կազմակերպություն 36
Առանձնացված ստորաբաժանում 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Կուսակցություն 2
Համատիրություն 3

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 795, որից 375 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 14528  հայտարարություն: