Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի հուլիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1501
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 565
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 7
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Հիմնադրամ 7
Հասարակական կազմակերպություն 47
Առանձնացված ստորաբաժանում 6
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 2
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 895, որից 442 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է    հայտարարություն: