Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի հունիս ամսվա հաշվետվություն
ազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1502
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 574
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 5
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Հիմնադրամ 15
Հասարակական կազմակերպություն 46
Առանձնացված ստորաբաժանում 9
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Կուսակցություն 2
Համատիրություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 3
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 845, որից 421 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 17153   հայտարարություն: