Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի մայիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1713
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 543
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 11
Հիմնադրամ 10
Հասարակական կազմակերպություն 48
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Սպառողական կոոպերատիվ 2
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 1
Կուսակցություն 13
Համատիրություն 1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 3
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 827, որից 383 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 17444   հայտարարություն: