Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի ապրիլ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2055
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 574
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Հիմնադրամ 14
Հասարակական կազմակերպություն 61
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Կուսակցություն 1
Համատիրություն 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 5
Պետական մարմին 1
Կրոնական կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 742, որից 380 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 16809   հայտարարություն: