Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի մարտ ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2040
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 620
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 13
Հիմնադրամ 16
Հասարակական կազմակերպություն 42
Առանձնացված ստորաբաժանում 3
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Կուսակցություն 2
Համատիրություն 4
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 911, որից 461 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  16244  հայտարարություն: