Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի փետրվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1618+220
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 627
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 9
Հիմնադրամ 18
Հասարակական կազմակերպություն 52
Առանձնացված ստորաբաժանում 2
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Սպառողական կոոպերատիվ 1
Կուսակցություն 2
Հիմնարկ 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 722, որից 296 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  16909  հայտարարություն: