Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2021 թվականի հունվար ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1337
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 408
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 5
Հիմնադրամ 11
Հասարակական կազմակերպություն 24
Առանձնացված ստորաբաժանում 3
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն 1
Համատիրություն 1
Պետական մարմին 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 505, որից 262 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  12033  հայտարարություն: