Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 993
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 354
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 16
Կուսակցություն 1
Հասարակական կազմակերպություն 39
Հիմնադրամ 21
Համատիրություն  3
Առանձնացված ստորաբաժանում 5
Հիմնարկ 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 686:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 15282  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 300 իրավունք և տրամադրել 56  քաղվածք: