Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 860
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 266
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Հասարակական կազմակերպություն 20
Հիմնադրամ 13
Համատիրություն  1
Առանձնացված ստորաբաժանում 4

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 374:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 16434  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 239 իրավունք և տրամադրել 55  քաղվածք: