Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 712
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 258
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 1
Հիմնարկ 2
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Հասարակական կազմակերպություն 50
Հիմնադրամ 15
Համատիրություն  1
Առանձնացված ստորաբաժանում 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 414:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 18631  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 205 իրավունք և տրամադրել 50  քաղվածք: