Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 1911
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 538
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Բաց բաժնետիրական ընկերություն 2
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 3
Կուսակցություն 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն  1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն  2
Հասարակական կազմակերպություն 15
Հիմնադրամ 6
Համատիրություն  4
Առանձնացված ստորաբաժանում 4

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 697, որից 343 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 17529  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 346 իրավունք և տրամադրել 30  քաղվածք: