Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի օգոստոս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2044
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 581
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 12
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Կրոնական կազմակերպություն 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն  1
Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն  1
Հասարակական կազմակերպություն 25
Հիմնադրամ 13
Համատիրություն  3
Առանձնացված ստորաբաժանում 7
Արհեստակցական կազմակերպություն 1
Պետական մարմին 1

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 727, որից 356 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 13763  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 311 իրավունք և տրամադրել 30  քաղվածք: