Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի հուլիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2163
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 529
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 15
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 2
Կրոնական կազմակերպություն 1
Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն  1
Հասարակական կազմակերպություն 28
Հիմնադրամ 11
Համատիրություն  2
Առանձնացված ստորաբաժանում 15
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

 

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 860, որից 453 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 15578  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 357 իրավունք և տրամադրել 42  քաղվածք: