Մուտք համակարգ
Arm Eng Rus
Հիմնական բաժիններ
2020 թվականի հունիս ամսվա հաշվետվություն
Կազմակերպաիրավական տեսակ Քանակ
Անհատ ձեռնարկատեր 2483
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 696
Փակ բաժնետիրական ընկերություն 8
Արտադրական կոոպերատիվ 1
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 4
Սպառողական կոոպերատիվ  2
Հիմնարկ 2
Պետական մարմին 1
Հասարակական կազմակերպություն 43
Հիմնադրամ 11
Համատիրություն  2
Առանձնացված ստորաբաժանում 3
Արհեստակցական կազմակերպություն 1

 

 

Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 860, որից 450 առցանց:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է 13071  հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 327 իրավունք և տրամադրել 44  քաղվածք: